اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 3 هزینه کسب امتیاز: 400000
تاريخ انتشار: 1391/11/18 تاریخ انقضاء: 1394/11/30
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1394/11/30
جامعه هدف : پزشکی عمومی
موضوع: بهداشت عمومی
مولف برنامه:
همکار تدوین: دکتر هما یوسفی، نرگس روحی
اهداف برنامه: در پايان مطالعه اين برنامه بايد بتوانيد:
اهداف اختصاصي:
نهادینه سازی کارکردهای برنامه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه به منظور:
•شركت كنندگان بتوانند برخي مفاهيم كلي مديريت و كاهش خطر بلايا را تعريف كنند.
•شركت كنندگان بتوانند ارزيابي آمادگي خانوار در برابر مخاطرات را با استفاده از پرسشنامه مربوطه انجام دهند.
•شركت كنندگان قادر باشند به خانوارها در خصوص آمادگي در برابر مخاطرات آموزش دهند.
•شركت كنندگان بتوانند در زمينه شناخت مخاطرات، آمادگي عملكردي، ارزيابي خطر سازه اي و غيرسازه اي در تسهيلات بهداشتي توضيح دهند.
•شركت كنندگان بتوانند اقداماتي در جهت کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی خود بر برابر بلايا انجام دهند.
•شركت كنندگان بتوانند فرمهاي مربوط به ثبت وقوع و خسارات ناشي از مخاطرات طبيعي و انسان ساخت را تكميل نمايند.
معرفی برنامه: مسئله مدیریت و کاهش خطر بلایا همواره موضوعی چالش برانگیز در نظام سلامت کشور بوده است. علی رغم تلاش های گسترده ای که در این راستا در گذشته انجام شده است، با عنایت به اسناد راهبردی همچون قطعنامه هیوگو که در راستای مدیریت کارآمدتر بلایا و کاهش خطر مخاطرات در سطح بین المللی تنظیم شده است و همچنین اسناد بالادستی کشور همچون اساسنامه سازمان های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، برنامه پنجم توسعه احتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سند چشم انداز ایران 1404، باید واقع بینانه اذعان داشت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیازمند اقداماتی بنیادین به منظور ارتقای سامانه مدیریت و کاهش خطر بلایا است.
به ابتکار و حمایت شورای محترم سیاست گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در قالب طرح پژوهشی مصوب موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، نتیجه مطالعه کتابخانه ای گسترده، مرور درس آموخته ها، نشست های تخصصی و مباحثات علمی منجر به پدید آمدن سندی به نام "نقشه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت" شد که راهبردها، اقدامات و الزامات دستبابی به سامانه توسعه یافته مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت کشور تا سال 1404 را در راستای ماموریت و تحقق چشم انداز ذیل در اختیار سیاست گذاران و مدیران نظام سلامت کشور قرار داده است: "سامانه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت ماموریت خود را ایحاد فرآیندی منظم میداند به منظور بهره مندی حداکثری از ظرفیت های سازمانی، اجرایی و مهارتی نظام سلامت با هدف به حداقل رساندن پیامدهای سوء سلامتی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و منابع نظام جمهوری اسلامی ایران و منطقه چشم¬اندازی از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاهش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ به موقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار" بگونه ای که "در سال 1404 نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران دارای توسعه یافته ترین سامانه سلامت در بلایا و فوریت ها و پایین ترین سطح خطر در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در منطقه چشم اندازی است".
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: مخاطرات- بلايا- ارزيابي خطر- آمادگي
Hazard- disaster- risk assessment – preparedness