اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 0 هزینه کسب امتیاز: رایگان
تاريخ انتشار: 1394/10/12 تاریخ انقضاء: 1399/11/01
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1399/11/01
جامعه هدف : دستیاران و کارورزان پزشکی
موضوع: تعهد حرفه ای
مولف برنامه: دانشکده پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
دانشکده: پزشکی
گروه آموزشی: -
همکار تدوین:
اهداف برنامه: -كسب دانش در زمينه مباني تعهد حرفه اي
-كسب دانش در زمينه محور نوع دوستي تعهدحرفه اي و تحليل رفتار نوع دوستانه در پزشكي
-كسب دانش در زمينه محور شرافت و درستكاري تعهد حرفه اي و تحليل رفتار مبتني بر آن در پزشكي
-كسب دانش در زمينه محور وظیفه شناسی تعهد حرفه اي و تحليل رفتار مبتني بر آن در پزشكي
-كسب دانش در محور احترام تعهدحرفه اي و تحليل رفتار مبتنی بر احترام در پزشكي
-كسب دانش در محور تعالی تعهدحرفه اي و تحليل رفتار مبتنی بر تعالی در پزشكي
معرفی برنامه: با سلام به کلیه دستیاران محترم تخصصی و فوق تخصصی، دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی علاقه مند!

برنامه آموزشی پیش رو به عنوان اولین برنامه جامع آموزشی در حیطه تعهد حرفه ای، توسط دانشکده پزشکی و زیر نظر معاونت تخصصی و فوق تخصصی این دانشکده و با همکاری دانشکده مجازی طراحی و تهیه شده است.
این برنامه شامل ده محور و یک آزمون انتهایی می باشد. دستیاران محترم باید بعد از ثبت نام در این سامانه مطالب این ده محور که در قالب ده محتوای الکترونیکی صوتی و تصویری ارائه شده را مطالعه نمایند و در انتها به آزمون نهایی پاسخ دهند. قبولی در این آزمون به منزله کسب مجوز برای ورود به آزمون حضوری است که متعاقبا توسط دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: تعهد; حرفه ای;تعهد حرفه ای