Skip Navigation Links
فهرست برنامه ها
آرشیو برنامه ها
آموزش مداوم اینترنتی
قانون آموزش مداوم جامعه پزشكی
راهنماي كار با سامانه
سوالات رايج
برنامه گواهی فوت
مقدمات اخلاق در پژوهش- نسخه دوم
برنامه های مشمول امتیاز فرهنگي
مهارت های زندگی
مهارت های زندگی- نسخه دوم
ماژولهای آکادمی دیابت ایرانExpand ماژولهای آکادمی دیابت ایران
تدوین اولویتهای پژوهشی دانشگاه
    اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 7 هزینه کسب امتیاز: رایگان
تاريخ انتشار: 1390/06/30 تاریخ انقضاء: 1391/12/29
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1391/12/29
جامعه هدف : اعضای هیات علمی
موضوع: پژوهشی
مولف اول برنامه: دکتر سیدرضا مجدزاده
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
دانشکده: بهداشت
گروه آموزشی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
مولف دوم برنامه: دکتر بهاره یزدی زاده
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
دانشکده: -
گروه آموزشی: -
همکار تدوین: دکتر کتایون ملکی
اهداف برنامه: هدف کلی این برنامه ارتقای دانش و توانایی پژوهشگران در مورد ضرورت و شیوه انتقال دانش حاصل از پژوهش می باشد.
در پایان دوره شرکت کننده باید بتواند: 1- اهمیت انتقال دانش را توضیح دهد،
2- تاثیر تعامل بین پژوهشگران و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق در مراحل مختلف انجام پژوهش در افزایش امکان بهره برداری از یافته های پژوهش را شرح دهد، 3- مراحلی را که برای تهیه پیام حاصل از یک پژوهش باید انجام شود، را نام برد.
معرفی برنامه: امتیاز این برنامه بنا بر مجوز شماره 384/141 مورخ 30/6/1390 با کد برنامه 551129006 در قالب امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان در برنامه های غیر حضوری اعطا شده است.
این دوره شامل دو بخش است. در بخش اول ضروریات و مفاهیم ترجمان دانش در نظام سلامت توضیح داده می شود و سپس در بخش دوم اقدامات عملی برای پیشبرد آن (که در حیطه وظایف پژوهشگران است) معرفی خواهد شد. پس از گذراندن این دوره به شرکت کنندگان گواهی گذراندن دوره مقدماتی ترجمان دانش و امتیاز بازآموزی اعطا خواهد گردید. چنانچه محققان محترم پس از مرور مطالب بیان شده 70 % سوالات را به درستی پاسخ دهند گواهی را کسب خواهند نمود.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: ترجمان و تبادل دانش- Knowledge Translation & Exchange- KTE