اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 1.875 هزینه کسب امتیاز: رایگان
تاريخ انتشار: 1394/11/04 تاریخ انقضاء: 1398/12/29
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1398/12/29
جامعه هدف : کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
موضوع: دوره مقدماتی معنویت و سلامت: بسوی سلامت معنوی
مولف اول برنامه: دبیر علمی کارگاه دکتر جعفر بوالهری
دانشگاه: علوم پزشکی ایران
دانشکده: علوم رفتاری و سلامت روان
گروه آموزشی: روانپزشکی
مولف دوم برنامه: دکتر عباس رمضانی فرانی
دانشگاه: علوم پزشکی ایران
دانشکده: علوم رفتاری و سلامت روان
گروه آموزشی: بالینی
مولف سوم برنامه: دکتر نادره معماریان
دانشگاه: علوم پزشکی ایران
دانشکده: علوم رفتاری و سلامت روان
گروه آموزشی: بالینی
همکار تدوین:
اهداف برنامه: در پايان مطالعه اين برنامه بايد بتوانيد:
• با مفاهیم معنویت، نیازهای معنوی، سلامت معنوی، مذهب، مراقبت معنوی، مهارت های معنوی آشنا شوید
• با سطوح گوناگون معنوی: انحرافی، مادی، دینی، الهی (ادیان ابراهیمی)، بحران معنوی، آشفتگی معنوی آشنا شوید.
• با تاثیر معنویت بر شیوه ی زندگی افراد و سلامت آنان،خودآگاهی معنوی آشنا شوید.
• با روشهای ارزیابی معنویت در بیماران و پیامدهای ارزیابی معنویت آنان: مصاحبه، پرسشنامه، روشهای آماری آشنا شوید.
• با انواع مهارت های معنوی و مراقبت معنوی آشنا شوید.
معرفی برنامه: تحقیقات زیادی در ارتباط با نقش معنویت و دین در سلامت و علی الخصوص سلامت روان؛ نیازهای معنوی بیماران در مراکز درمانی؛ ضرورت و اثر بخشی مراقبتها و حمایتهای معنوی از بیماران و عدم توجه متخصصین حوزه درمان به این نیازها در طی سالهای اخیر انجام شده است. این تحقیقات نشان می دهد متخصصینی که به نیازهای معنوی بیماران توجه و از مراقبتها و حمایت های معنوی استفاده می کنند، روند بهبودی بیماران را تسهیل می کنند. باتوجه به نتایج پژوهش های مذکور، امید می رود باآشنا کردن متخصصین حوزه سلامت و به ویژه درمان با نتایج این تحقیقات و آشنایی با نحوه بکارگیری آنها در مراکز درمانی بتوان در جهت نگاهی کل نگر به سلامت،ارتقاء خدمات بالینی و پاسخی معنوی به نیازی اساسی در مراجعین که نیاز معنوی است قدم برداشت.
• توجه: این برنامه مشمول امتیاز فرهنگی ارتقای اعضای محترم هیات علمی است.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: سلامت معنوی;نیازهای معنوی;خودآگاهی معنوی;مراقبت معنوی