اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 0.625 هزینه کسب امتیاز: رایگان
تاريخ انتشار: 1394/11/04 تاریخ انقضاء: 1397/02/31
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1397/06/31
جامعه هدف : کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
موضوع: اخلاق پزشکی در حوزه های آموزش های پزشکی
مولف اول برنامه: دکتر نیکو نیک نفس
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
دانشکده: پزشکی
گروه آموزشی: کودکان
مولف دوم برنامه: دکتر عظیم میرزازاده
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
دانشکده: پزشکی
گروه آموزشی: داخلی
مولف سوم برنامه: دکتر فریبا اصغری
دانشگاه: علوم پزشکی تهران
دانشکده: پزشکی
گروه آموزشی: اخلاق پزشکی
همکار تدوین:
اهداف برنامه: در پايان مطالعه اين برنامه بايد بتوانيد:
• با رضایت بیمار به همکاری در فعالیتهای آموزشی آشنا شود
• با ملاحظات اخلاقی در تمرین پروسیجرها بر جسد بیمار آشنا شود
• با ملاحظات اخلاقی در تصویر برداری آموزشی آشنا شود.
• با پیشگیری از اصرار در آموزش بر بالین بیمار آشنا شود
• با عدالت در آموزش بر بالین بیمار آشنا شود
معرفی برنامه: آموزش توانمندیهای لازم برای طبابت جز در محیط بالینی و بر بالین بیماران امکان پذیر نیست. از دیگر سو باید ارائه بهترین مراقبت به بیماران هدف تیم درمانی باشد و به واسطه حضور و مشارکت فراگیران آزار یا آسیبی متوجه بیماران نشود. از یک سو تربیت پزشکان آینده نیازمند استفاده ابزاری از بیماران برای آموزش است و از سوی دیگر کیفیت مراقبت از بیماران نباید فدای آموزش شود. برقراری تعادل بین این دو و رعایت حقوق بیماران در همکاری آموزشی بسیار مهم است. عدم رعایت اخلاق و حقوق بیماران در آموزش فراگیران باعث از بین رفتن حساسیت اخلاقی دانشجویان پزشکی می¬شود.
این دوره در نظر دارد تا ملاحظات اخلاقی در آموزش بر بالین را به اعضاء هیات علمی که الگوی رفتاری فراگیران هستند آموزش دهد.
• توجه: این برنامه مشمول امتیاز فرهنگی ارتقای اعضای محترم هیات علمی است.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: اخلاق در آموزش;آموزش بر بالین;رضایت آگاهانه;عدالت