اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 0 هزینه کسب امتیاز: رایگان
تاريخ انتشار: 1396/09/05 تاریخ انقضاء: 1397/09/05
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1398/09/05
جامعه هدف : پزشکی عمومی , داخلی , پرستار , مامایی
موضوع: دیابت
مولف اول برنامه: دکتر مهناز سنجری
پژوهشگاه: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
مرکز تحقیقات: مرکز تحقیقات دیابت
گروه آموزشی: گروه تحقیقاتی پای دیابتی
مولف دوم برنامه: دکتر محمدرضا امینی
پژوهشگاه: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
مرکز تحقیقات: مرکز تحقیقات دیابت
گروه آموزشی: گروه تحقیقاتی پای دیابتی
مولف سوم برنامه: دکتر ندا مهرداد
پژوهشگاه: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
مرکز تحقیقات: مرکز تحقیقات دیابت
گروه آموزشی: گروه تحقیقاتی پای دیابتی
مولف چهارم برنامه: دکتر انسیه نسلی
پژوهشگاه: پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
مرکز تحقیقات: مرکز تحقیقات دیابت
گروه آموزشی: گروه تحقیقاتی پای دیابتی
همکار تدوین:
اهداف برنامه: • آشنایی با اپیدمیولوژی پای دیابتی در جهان و ایران
• آشنایی با انواع زخم پای دیابتی
• شناسایی زخم پای دیابتی بر اساس علایم و ویژگی های اختصاصی
• آشنایی با سیستم تقسیم بندی زخم پای دیابتی
معرفی برنامه: این برنامه با عنوان آشنایی با انواع زخم پای دیابتی، بخشی از دوره های آموزشی تخصصی درباره پای دیابتی است. هدف از برگزاری این کارگاه، فراهم آوردن دانش تخصصی برای ارزیابی فرد مبتلا به پای دیابتی و سپس طرح ریزی برنامه مراقبتی متناسب با نوع زخم و ارجاع به موقع به متخصص مربوطه است.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: ماژول ارزیابی; زخم; دیابت; زخم پای دیابتی